86
Məzmur 86
Davudun duası.
Ya Rəbb, mənə qulaq asıb cavab ver,
Çünki mən məzlumam, fəqirəm.
Möminəm, Sən Özün məni qoru,
Ey Allahım, Sənə güvənən bəndəni qurtar.
Rəhm et mənə, ey Xudavənd,
Çünki bütün gün Səni səsləyirəm!
Bu bəndənin qəlbini sevindir,
Ey Xudavənd, Sənə ürəyimi təqdim edirəm.
Çünki Sən, ey Xudavənd, xeyirxahsan, bağışlayan Sənsən,
Səni səsləyənlərin hamısı üçün məhəbbətin boldur.
Ya Rəbb, duamı dinlə,
Yalvarışlarımın səsinə qulaq as.
Dar gündə Səni səsləyirəm,
Bilirəm ki, mənə cavab verərsən.
 
Ey Xudavənd, allahlar arasında Sənin kimisi yoxdur,
Əməllərin kimi əməl yoxdur.
* Vəhy 15:3-4 Ey Xudavənd, yaratdığın millətlərin hamısı hüzuruna gələcək,
Sənin ismini izzətləndirərək səcdə edəcək.
10 Çünki əzəmətli, xariqələr yaradan Sənsən,
Yeganə Allah Sənsən!
 
11 Ya Rəbb, mənə yolunu göstər,
Sənin həqiqətinlə addımlayım.
Qəlbimi səmimi et,
Qoy Sənin ismindən qorxum.
12 Ey Xudavənd Allahım, bütün qəlbimlə Sənə şükür edəcəyəm,
Daim ismini izzətləndirəcəyəm.
13 Çünki mənə olan məhəbbətin böyükdür,
Canımı ölülər diyarına enməkdən qurtardın.
 
14 Ey Allah, lovğalar əleyhimə qalxır,
Bir dəstə zalım canımı almaq üçün məni axtarır,
Səni qarşılarında görmür.
15  * Çıx. 34:6; Say. 14:18; Neh. 9:17; Zəb. 103:8; 145:8; Yoel 2:13; Yun. 4:2 Ey Xudavənd, Sən rəhmli, lütfkar Allahsan,
Hədsiz səbirlisən, məhəbbətin və sədaqətin boldur.
16 Sən mənə baxıb rəhm et,
Bu bəndənə Öz gücündən ver,
Kənizinin oğlunu xilas et.
17 Xeyirxahlığından mənə bir əlamət göstər,
Qoy mənə nifrət edənlər görüb utansınlar.
Çünki, ya Rəbb, mənə kömək edirsən,
Könlümə təsəlli verirsən.

*86:9 Vəhy 15:3-4

*86:15 Çıx. 34:6; Say. 14:18; Neh. 9:17; Zəb. 103:8; 145:8; Yoel 2:13; Yun. 4:2