28
İsanın dirilməsi
(Mark 16:1-11; Luka 24:1-12; Yəh. 20:1-18)
Şənbə günü keçəndən sonra, həftənin ilk günü* Həftənin ilk günü – yəni bazar günü. səhər dan yeri ağaranda Məcdəlli Məryəm və o biri Məryəm qəbiri görməyə gəldilər. Budur, böyük bir zəlzələ oldu. Çünki Rəbbin bir mələyi göydən enib gələrək daşı bir tərəfə yuvarladı və üzərində oturdu. Onun görünüşü şimşək kimi, paltarı isə qar kimi ağ idi. Keşikçilər qorxudan titrəyib ölü kimi oldular. Mələk qadınlara müraciət edərək dedi: «Siz qorxmayın! Çarmıxa çəkilmiş İsanı axtardığınızı bilirəm. O burada yoxdur, dediyi kimi dirilmişdir! Gəlin, Onun Onun – bəzi əlyazmalarda Rəbbin. yatdığı yeri görün. Tez gedin, Onun şagirdlərinə belə söyləyin: “İsa ölülər arasından dirildi. Qalileyaya sizdən qabaq gedir. Onu orada görəcəksiniz”. Budur, mən sizə xəbər verdim».
Qadınlar qorxu və böyük sevinclə dərhal qəbirdən çıxdılar. Onun şagirdlərinə xəbər verməyə qaçdılar. Amma Amma – bəzi əlyazmalarda Amma onlar Onun şagirdlərinə xəbər verməyə gedərkən. budur, İsa «Sizə salam!» deyə onların qarşısına çıxdı. Onlar da yaxınlaşıb İsanın ayaqlarına sarılaraq Ona səcdə qıldılar. 10 İsa onlara dedi: «Qorxmayın! Gedin, qardaşlarıma xəbər verin ki, Qalileyaya getsinlər. Məni orada görəcəklər».
Keşikçilərin gətirdiyi xəbər
11 Qadınlar hələ yolda ikən keşikçilərdən bəzisi şəhərə gəlib baş verən bütün şeyləri başçı kahinlərə bildirdilər. 12 Onlar ağsaqqallarla toplaşıb məşvərət keçirdikdən sonra əsgərlərə çoxlu pul verib dedilər: 13 «Deyərsiniz ki, şagirdləri gecə biz yatanda gəlib Onu oğurlayıblar. 14 Əgər bu xəbər valinin qulağına gedib çatsa, biz onu inandırarıq, sizi də bəladan qurtararıq». 15 Beləliklə, əsgərlər pulu alıb tapşırıldığı kimi etdilər. Bu söz bu günə kimi Yəhudilər arasında yayılmışdır.
İsa şagirdlərinə tapşırıq verir
(Mark 16:14-18; Luka 24:36-49; Yəh. 20:19-23; Həv. 1:6-8)
16  * Mat. 26:32; Mark 14:28On Bir şagird Qalileyaya, İsanın onlara təyin etdiyi dağa getdi. 17 İsanı gördükdə Ona səcdə qıldılar. Bəzisi isə şübhə etdi. 18 İsa yaxınlaşıb onlara dedi: «Göydə və yer üzündə bütün səlahiyyət Mənə verilmişdir. 19 Beləliklə, gedin, bütün millətləri Mənim şagirdim edin; onları Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin; 20 sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara öyrədin. Budur, Mən dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm».

*28:1 Həftənin ilk günü – yəni bazar günü.

28:6 Onun – bəzi əlyazmalarda Rəbbin.

28:9 Amma – bəzi əlyazmalarda Amma onlar Onun şagirdlərinə xəbər verməyə gedərkən.

*28:16 Mat. 26:32; Mark 14:28