24
Axır zamanın əlamətləri
(Mark 13:1-23; Luka 21:5-24)
İsa məbəddən çıxıb gedərkən şagirdləri məbədin binalarını Ona göstərmək üçün yanına gəldilər. İsa onlara cavab verib dedi: «Bütün bunları görürsünüzmü? Sizə doğrusunu deyirəm: onların daşı daş üstündə qalmayacaq, hamısı yerlə yeksan olacaq».
İsa Zeytun dağında oturanda şagirdlər ayrılıqda Onun yanına gəlib dedilər: «Bizə söylə, bu dediklərin nə vaxt baş verəcək? Sənin zühurun və dövrün sonuna hansı əlamətlər olacaq?» İsa onlara cavab verib dedi: «Ehtiyatlı olun, qoy sizi heç kim aldatmasın. Çünki Mənim adımla çox adam gəlib “Məsih mənəm” deyərək çoxlarını aldadacaq. Siz müharibələr və müharibə xəbərləri eşidəcəksiniz. Amma təlaşa düşməyin. Bunlar baş verməlidir, amma bu hələ hər şeyin axırı deyil. Çünki millət millətə, padşahlıq padşahlığa qarşı çıxacaq. Yerbəyer aclıq* Aclıq – bəzi əlyazmalarda aclıq, vəba. və zəlzələlər olacaq. Bütün bunlar sanki doğuş ağrılarının başlanğıcıdır.
* Mat. 10:22O zaman sizi əziyyətə təslim edib öldürəcəklər. Mənim adıma görə bütün millətlər sizə nifrət edəcək. 10 Onda bir çoxu imandan büdrəyərək bir-birini təslim edəcək və bir-birinə nifrət edəcək. 11 Bir çox yalançı peyğəmbər törəyib çox adamı aldadacaq. 12 Qanunsuzluq çoxaldığı üçün bir çoxunun məhəbbəti soyuyacaq. 13  * Mat. 10:22Amma axıracan dözən xilas olacaq. 14 Səmavi Padşahlığın bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olmaq üçün bütün dünyada vəz ediləcək. O zaman hər şeyin axırı gələcək.
15  * Dan. 9:27; 11:31; 12:11Beləliklə, Daniel peyğəmbərin bəhs etdiyi viranəlik gətirən iyrənc şeyin Müqəddəs məkanda qoyulduğunu gördüyünüz zaman – qoy oxuyan bunu anlasın – 16 Yəhudeyada olanlar dağlara qaçsın. 17  * Luka 17:31Damda olan evindəki əşyaları götürmək üçün aşağı enməsin. 18 Tarlada olan üst paltarını götürmək üçün geri qayıtmasın. 19 Həmin günlər hamilələrin və körpə əmizdirənlərin vay halına! 20 Dua edin ki, qaçmağınız qış fəslində və ya Şənbə günündə baş verməsin. 21  * Dan. 12:1; Vəhy 7:14Çünki o vaxt elə dəhşətli əzab-əziyyət olacaq ki, dünyanın başlanğıcından indiyə qədər beləsi olmayıb və heç olmayacaq da. 22 Əgər o günlər qısaldılmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməzdi. Amma seçilmişlərə görə o günlər qısaldılacaq.
23  * Luka 17:21,23O zaman əgər kimsə sizə desə ki, “bax, Məsih buradadır” yaxud da “oradadır”, inanmayın. 24 Çünki yalançı məsihlər və yalançı peyğəmbərlər törəyəcək. Onlar böyük əlamətlər və xariqələr göstərəcəklər ki, imkan taparlarsa, seçilmişləri də aldatsınlar. 25 Bax Mən sizə əvvəlcədən söyləmişəm. 26  * Luka 17:23-24Ona görə sizə “bax, O çöldədir” desələr də, çıxmayın. “Bax, O daxili otaqlardadır” desələr də, inanmayın. 27 Çünki şimşək şərqdə çaxıb qərbdə belə, göründüyü kimi Bəşər Oğlunun zühuru da elə olacaq. 28  * Əyy. 39:30; Luka 17:37Leş haradadırsa, kərkəslər də orada toplaşar.
Bəşər Oğlunun zühuru
(Mark 13:24-31; Luka 21:25-33)
29  * Yeş. 13:10; 34:4; Yez. 32:7; Yoel 2:10,31; 3:15; Vəhy 6:12-13Amma o günlərin əzab-əziyyətindən dərhal sonra
Günəş tutulacaq,
Ay nurunu saçmayacaq,
Ulduzlar göydən töküləcək,
Səma cisimləri lərzəyə gələcək.
30  * Dan. 7:13; Vəhy 1:7O zaman Bəşər Oğlunun əlaməti göydə görünəcək. O vaxt yer üzünün bütün tayfaları şivən qoparacaq və Bəşər Oğlunun göyün buludları üzərində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini görəcək. 31 O, mələklərini uca şeypur səsi ilə göndərəcək. Mələklər də göylərin bir ucundan o biri ucuna qədər dörd külək istiqamətindən Onun seçdiklərini toplayacaq.
32 Əncir ağacından ibrət alın: onun budağı cücərib yarpaqlananda bilirsiniz ki, yay fəsli artıq yaxındır. 33 Eləcə siz də bütün bu şeyləri görəndə bilin ki, Bəşər Oğlu yaxındadır, lap qapıdadır. 34 Sizə doğrusunu deyirəm: bu nəsil ömrünü sona çatdırmazdan əvvəl bütün bunlar baş verəcək. 35 Yer və göy keçib gedəcək, amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.
Bilinməyən gün və saat
(Luka 12:39-48; 17:26-35)
36  * Mark 13:32Lakin o günü və o saatı nə göylərin mələkləri, nə də Oğul bilir. Nə göylərin mələkləri, nə də Oğul bilir – bəzi əlyazmalarda göylərin mələkləri belə, bilmir. Atadan başqa heç kim bilmir. 37  * Yar. 6:5-8Nuhun günləri necə idisə, Bəşər Oğlunun zühuru da elə olacaq. 38 Daşqından əvvəlki həmin günlərdə, Nuhun gəmiyə girdiyi günə qədər insanlar yeyib-içir, evlənir, ərə gedirdi. 39  * Yar. 7:6-24Daşqın gəlib hamısını aparana qədər bixəbər idilər. Bəşər Oğlunun zühuru da belə olacaq. 40 O zaman tarladakı iki nəfərdən biri götürüləcək, o biri isə qalacaq. 41 Dəyirmanda dən üyüdən iki qadından biri götürüləcək, o biri isə qalacaq.
42  * Mark 13:35Ona görə də oyaq olun. Çünki Rəbbinizin hansı gün Hansı gün – bəzi əlyazmalarda nə vaxt. gələcəyini bilmirsiniz. 43  * Luka 12:39-40; Vəhy 3:3; 16:15Amma bunu bilin ki, əgər evin yiyəsi oğrunun gecə hansı saatda gələcəyini bilsəydi, oyaq qalıb evinin yarılmasına imkan verməzdi. 44 Buna görə siz də hazır olun, çünki Bəşər Oğlu gözləmədiyiniz vaxt gələcək.
45 Vaxtlı-vaxtında onlara yemək vermək üçün ağasının öz nökərləri üzərinə qoyduğu sadiq və ağıllı qul kimdir? 46 Nə bəxtiyardır o qul ki, ağası evinə qayıdanda onu iş başında görür! 47 Sizə doğrusunu deyirəm: ağası bu qula bütün əmlakı üzərində idarəçiliyi tapşıracaq. 48 Amma həmin qul pis olub ürəyində “ağam gec gələcək” deyərsə, 49 öz yoldaşlarını döyməyə və əyyaşlarla yeyib-içməyə başlayarsa, 50 o qulun ağası onun gözləmədiyi gün və ağlına gəlmədiyi vaxt gələcək, 51 ona ağır cəza verəcək və onu ikiüzlülərlə bir yerdə saxlayacaq. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq.

*24:7 Aclıq – bəzi əlyazmalarda aclıq, vəba.

*24:9 Mat. 10:22

*24:13 Mat. 10:22

*24:15 Dan. 9:27; 11:31; 12:11

*24:17 Luka 17:31

*24:21 Dan. 12:1; Vəhy 7:14

*24:23 Luka 17:21,23

*24:26 Luka 17:23-24

*24:28 Əyy. 39:30; Luka 17:37

*24:29 Yeş. 13:10; 34:4; Yez. 32:7; Yoel 2:10,31; 3:15; Vəhy 6:12-13

*24:30 Dan. 7:13; Vəhy 1:7

*24:36 Mark 13:32

24:36 Nə göylərin mələkləri, nə də Oğul bilir – bəzi əlyazmalarda göylərin mələkləri belə, bilmir.

*24:37 Yar. 6:5-8

*24:39 Yar. 7:6-24

*24:42 Mark 13:35

24:42 Hansı gün – bəzi əlyazmalarda nə vaxt.

*24:43 Luka 12:39-40; Vəhy 3:3; 16:15