4
Allahın və dirilərlə ölüləri mühakimə edəcək Məsih İsanın önündə Onun zühuru və Padşahlığının haqqı üçün sənə buyururam ki, Allahın kəlamını vəz edəsən, hansı vaxt olursa-olsun hazır olasan, insanlara tam səbirlə təlim öyrədərək məzəmmət, xəbərdarlıq və nəsihət verəsən. Çünki elə bir zaman gələcək ki, sağlam təlimə dözməyəcəklər. Qulaq oxşayan sözlər eşitmək üçün ətraflarına öz ehtiraslarına uyğun müəllimlər toplayacaqlar. Qulaqlarını həqiqətdən döndərəcək, əfsanələrə meyl göstərəcəklər. Amma sən hər vəziyyətdə ayıq ol. Əzaba qatlaş, müjdəçilik işini yerinə yetir, öz xidmətinə tam əməl et.
Çünki qanım artıq içmə təqdimi kimi tökülmək üzrədir. Artıq ayrılma zamanım gəldi. Mən yaxşı mübarizə aparmışam, yolumu sona çatdırdım, imanı saxladım. İndi salehlik tacı mənim üçün hazır durur. Ədalətli Hakim olan Rəbb qiyamət günü* Qiyamət günü – hərfi tərcümədə o gün. onu mənə – yalnız mənə deyil, Onun zühuruna can atanların hamısına verəcək.
Şəxsi ricalar və salamlar
Yanıma tez gəlməyə çalış. 10  * 2Kor. 8:23; Qal. 2:3; Kol. 4:14; Titə 1:4; Flm. 24Çünki Dima indiki dövrü sevdiyi üçün məni tərk edib Salonikə getdi. Kreskent Qalatiyaya, Tit isə Dalmatiyaya getdi. 11  * Həv. 12:12,25; 15:37-39; Kol. 4:10,14; Flm. 24Yalnız Luka yanımdadır. Markı da götür özünlə gətir, çünki o etdiyim xidmətdə mənə yardım edir. 12  * Həv. 20:4; Ef. 6:21-22; Kol. 4:7-8Tixiki isə Efesə göndərdim. 13  * Həv. 20:6Troasda Karpın yanında qoyduğum yapıncını, kitabları, xüsusən, yazılı dəriləri də gələndə gətir.
14  * Zəb. 62:12; Rom. 2:6; 1Tim. 1:20Misgər İsgəndər mənə çox pislik etdi. Rəbb ona əməllərinin əvəzini verəcək. 15 Sən də ondan özünü gözlə. Çünki söylədiklərimizə ciddi-cəhdlə zidd getdi.
16 Mən ilk dəfə müdafiə olunanda heç kim mənə tərəfdar çıxmadı, hamı məni tərk etdi. Qoy onlara günah sayılmasın. 17 Lakin Rəbb köməyimə gəlib mənə güc verdi ki, vəz mənim vasitəmlə tam elan edilsin və onu bütün millətlər eşitsin. Mən aslanın ağzından xilas oldum. 18 Rəbb məni hər cür pis əməldən qurtaracaq və Öz Səmavi Padşahlığı üçün xilas edəcək. Ona əbədi olaraq izzət olsun! Amin.
19  * Həv. 18:2-3; 2Tim. 1:16-17Priskila ilə Akilaya və Onisiforun ev əhlinə salam söylə.
20  * Həv. 19:22; 20:4; 21:29; Rom. 16:23-24Erast Korinfdə qaldı. Trofimi isə xəstə halda Miletdə qoydum. 21 Çalış ki, qışdan əvvəl gələsən. Evvul, Pudent, Lin, Klavdiya və bütün bacı-qardaşlar sənə salam göndərir.
22 Rəbb sənin ruhuna yar olsun! Sizə lütf olsun!

*4:8 Qiyamət günü – hərfi tərcümədə o gün.

*4:10 2Kor. 8:23; Qal. 2:3; Kol. 4:14; Titə 1:4; Flm. 24

*4:11 Həv. 12:12,25; 15:37-39; Kol. 4:10,14; Flm. 24

*4:12 Həv. 20:4; Ef. 6:21-22; Kol. 4:7-8

*4:13 Həv. 20:6

*4:14 Zəb. 62:12; Rom. 2:6; 1Tim. 1:20

*4:19 Həv. 18:2-3; 2Tim. 1:16-17

*4:20 Həv. 19:22; 20:4; 21:29; Rom. 16:23-24